Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING: Wonderfood by Delhaize

Deze privacyverklaring heeft als doel jou te informeren over hoe de verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens verwerkt, wanneer je navigeert op de website: https://www.wonderfood.be/ (hierna: de ‘Website’) en deelneemt aan het evenement ‘Wonderfood by Delhaize’ (hierna: het ‘Evenement’).
De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming. De verwerking van de gegevens gebeurt strikt binnen de Europese Economische Ruimte.

De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Delhaize Le Lion/De Leeuw NV, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse (hierna “Delhaize”). 

TRIBE AGENCY – We are C [0674 654 103], is in dit kader de verwerker van deze persoonsgegevens in opdracht en voor rekening van Delhaize. De verzamelde informatie wordt enkel verwerkt volgens de richtlijnen van Delhaize.

Hieronder kan je een overzicht vinden van persoonsgegevens die Delhaize en/of We are C verwerkt.

Tijdens het surfen op de Website:

 • Ip-adres

Tijdens het contacteren van Wonderfood Adventure via de webform:

 • Voor- en achternaam
 • GSM-nummer
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Open tekstveld waarin u steeds zelf nog persoonsgegevens vrijwillig kan meedelen

Bij het inschrijven voor het Evenement:

 • Voor- en achternaam (verplicht)
 • GSM-nummer (verplicht)
 • Emailadres (verplicht)
 • Postcode
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Tijdens het Evenement:

 • Foto’s en video’s (eventueel)

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Het kan gebeuren dat Delhaize of We are C bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid verwerkt, bvb. indien je een vraag stelt omtrent allergenen in de webform op de Website in het open tekstveld – deze gegevens worden enkel verwerkt om jouw vraag te kunnen beantwoorden. Door jouw vraag te stellen via de webform, geef je je toestemming om deze gegevens te verwerken.

Voor welk doel verwerkt Delhaize jouw persoonsgegevens?

 • Om te kunnen navigeren op de Website;
 • Om je de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen via de webform;
 • Om je vraag/verzoek via de webform te kunnen beantwoorden;
 • Om het Evenement te kunnen bijwonen;
 • Om het goede verloop van het Evenement te garanderen;
 • Om je Evenementsgerelateerde informatie toe te sturen;
 • Om de foto’s en video’s van het Evenement te gebruiken op interne en externe communicatiekanalen van Delhaize;
 • Om je uit te nodigen voor gelijkaardige events bij Delhaize.

Hoe lang bewaart Delhaize jouw persoonsgegevens?

Delhaize bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verstrekt en dit voor maximum 2 jaar nadat het Evenement heeft plaatsgevonden, waarna jouw persoonsgegevens definitief worden gewist.

De vragen en antwoorden via het webform op de Website worden tot 1 jaar na het voorzien van het antwoord bewaard, waarna ze definitief worden verwijderd.

Op welke basis verwerkt Delhaize jouw persoonsgegevens?

Delhaize verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag(en):

Toestemming: je geeft expliciete toestemming wanneer je jou registreert voor het Evenement of beslist om contact op te nemen met de Klantendienst. Je geeft tevens je toestemming om jouw foto of video te mogen verwerken op het Evenement zelf. Met uitzondering van de toevallige opname waarin u onherkenbaar in beeld zou zijn, kan je jouw toestemming verlenen of weigeren om foto’s of film’s/video’s van u te (laten) maken (in het kader van het recht op afbeelding). Verder zal ter plekke ook bijkomstige toestemming worden gevraagd om deze foto’s en video’s verder te gebruiken op interne en externe communicatiekanalen van Delhaize (waaronder sociale media). Deze toestemming kan tevens blijken uit uw medewerking aan de foto’s of films/video’s.

Gerechtvaardigd belang: Delhaize baseert zich voor bepaalde verwerking(en) op de Website op haar gerechtvaardigd belang.

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

Delhaize zal jouw persoonsgegevens niet delen met derden, uitsluitend wanneer dit zou nodig zijn om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichting(en).

Wat zijn jouw rechten?

Op gelijk welk moment hebt je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan je doen door contact op te nemen met dataprotection@delhaize.be.

Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan je deze ten alle tijde intrekken. Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, kan je hier bezwaar tegen maken. Tenslotte heb je steeds het recht op klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

Delhaize gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en neemt dan ook alle passende technische of organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wat als je nog vragen hebt?

Voor vragen, klachten, het uitoefenen van jouw rechten of het indienen van verzoeken, kan je altijd contact opnemen met Delhaize door een e-mail te sturen naar dataprotection@delhaize.be. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07/02/2024.

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ : Wonderfood by Delhaize

La présente déclaration de confidentialité a pour but de vous informer sur la manière dont le responsable du traitement traite vos données à caractère personnel lorsque vous naviguez sur le site web : https://www.wonderfood.be/ (ci-après : le « Site web ») et participez à l’événement « Wonderfood by Delhaize » (ci-après : « l’Événement »).
Le traitement des données s’effectue conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à toute autre législation applicable en matière de confidentialité et de protection des données. Le traitement des données s’effectue strictement au sein de l’Espace économique européen.

Le responsable du traitement

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est Delhaize Le Lion/De Leeuw SA, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse (ci-après « Delhaize »). 

TRIBE AGENCY – We are C [0674 654 103], est dans ce contexte le sous-traitant de ces données à caractère personnel au nom et pour le compte de Delhaize. Les informations collectées ne sont traitées que conformément aux directives de Delhaize.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données à caractère personnel que Delhaize et/ou We are C traitent.

Pendant la navigation sur le Site web :

 • Adresse IP

Lors du contact avec Wonderfood Adventure via le formulaire web :

 • Prénom et nom
 • Numéro de GSM
 • Adresse e-mail
 • Numéro de téléphone
 • Champ de texte ouvert dans lequel vous pouvez fournir volontairement d’autres données à caractère personnel.

Lors de l’inscription à l’Événement :

 • Prénom et nom (obligatoire)
 • Numéro de GSM (obligatoire)
 • Adresse e-mail (obligatoire)
 • Code postal
 • Sexe
 • Data de naissance

Pendant l’Événement :

 • Photos et vidéos (eventuelle)

Catégories particulières de données à caractère personnel

Il peut arriver que Delhaize ou We are C traite des catégories spéciales de données à caractère personnel telles que des données à caractère personnel relatives à votre santé, par exemple si vous posez une question sur les allergènes via le formulaire web dans le champ de texte ouvert – ces données ne sont que traités pour pouvoir répondre à votre question. En posant votre question via le formulaire web, vous consentez au traitement de ces données.

Dans quel but Delhaize traite-t-elle vos données à caractère personnel ?

 • Pour pouvoir naviguer sur le Site web ;
 • Pour vous permettre de poser des questions via le formulaire web;
 • Pour répondre à votre question/demande vous avez posé via le formulaire web;
 • Pour pouvoir assister à l’Événement ;
 • Pour assurer le bon déroulement de l’Événement ;
 • Pour vous envoyer des informations relatives à l’Événement;
 • Pour utiliser les photos et vidéos de l’Événement sur les canaux de communication Delhaize internes et externes;
 • Pour vous inviter à des événements similaires chez Delhaize.

Combien de temps Delhaize conserve-t-elle vos données à caractère personnel ?

Delhaize ne conservera pas vos données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données ont été fournies et pendant un maximum de deux ans après la tenue de l’Événement, après quoi vos données personnelles seront définitivement supprimées.

Les questions et les réponses fournies via le formulaire web du Site web sont conservées pendant un an après que la réponse a été fournie, après quoi elles sont définitivement supprimées.

Sur quelle base Delhaize traite-t-elle vos données à caractère personnel ?

Delhaize traite vos données à caractère personnel sur la (les) base(s) suivante(s) :

Consentement : vous donnez votre consentement explicite lorsque vous vous inscrivez à l’Événement ou lorsque vous décidez de contacter le Service clientèle. Vous donnez également l’autorisation de traiter vos photos ou vidéos prises lors de l’Événement. À l’exception de la prise de vue accidentelle où vous seriez méconnaissable sur l’image, vous pouvez donner ou refuser votre accord pour que des photographies ou des films/vidéos soient pris (ou à prendre) de vous (en vertu du droit à l’image). En outre, une autorisation supplémentaire est également demandée sur place pour utiliser ces photos et vidéos sur des canaux de communication Delhaize internes et externes (y compris les médias sociaux). Cette autorisation peut également être attesté par votre participation aux photos ou aux films/vidéos.

Intérêt légitime : Delhaize se fonde sur son intérêt légitime pour certain(s) traitement(s) sur le Site web.

Avec qui vos données à caractère personnel seront-elles partagées ?

Delhaize ne partagera vos données à caractère personnel avec des tiers que si cela est nécessaire pour se conformer à certaines obligations légales.

Quels sont vos droits ?

À tout moment, vous avez le droit de consulter, de modifier ou de faire supprimer vos données à caractère personnel. Vous pouvez le faire en contactant dataprotection@delhaize.be.

Si vos données à caractère personnel sont traitées sur la base d’un consentement, vous pouvez le retirer à tout moment. Si vos données à caractère personnel sont traitées sur la base d’un intérêt légitime, vous pouvez vous y opposer. Enfin, vous avez toujours le droit de porter plainte auprès de l’Autorité de protection des données : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen

Comment vos données à caractère personnel sont-elles protégées ?

Delhaize traite vos données à caractère personnel avec soin et prend donc toutes les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour empêcher toute utilisation abusive, perte, accès non autorisé, divulgation non désirée et modification non autorisée.

Vous avez encore des questions ?

Pour toute question, plainte, exercice de vos droits ou demande, vous pouvez toujours contacter Delhaize par mail à l’adresse dataprotection@delhaize.be. 

Cette déclaration de confidentialité a été mis à jour pour la dernière fois le 07/02/2024.

contact us