Cookie Policy (EU)

Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Delhaize Le Lion / De Leeuw NV (hierna ook ‘Wij’), gevestigd aan Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit Cookiebeleid.

1. Inleiding

Onze website https://www.wonderfood.be  (hierna: de “Site”) maakt gebruik van cookies en andere aanverwante technieken (voor het gemak worden alle technieken “cookies” genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren Wij u over het gebruik van cookies op onze Site.2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze Site wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of een ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of naar de servers van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode om onze site goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server of op uw apparaat.

4. Wat is een web beacon?

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een site dat wordt gebruikt om het verkeer op een site in kaart te brengen. Hiervoor worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

5. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door functionele cookies zorgen Wij ervoor dat u onze Site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze Site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot u hebt afgerekend.  Deze cookies mogen Wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

5.2 Statistische cookies

Wij gebruiken statistische cookies om de beleving voor onze gebruikers te optimaliseren. Met deze cookies krijgen Wij inzicht in het gebruik van onze Site. Wij vragen uw toestemming om statistische cookies te plaatsen. 

5.3 Marketing-/Trackingcookies

Marketing-/Trackingcookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag waarmee gebruikersprofielen aangemaakt worden om specifieke reclame te kunnen tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende sites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

6. Geplaatste cookies

Elementor

Functioneel, Statistisch (anoniem) – max. 12 maanden

Toestemming voor dienst Elementor

WordPress

Functioneel – max. 12 maanden

Toestemming voor dienst WordPress

Complianz

Functioneel – max. 12 maanden

Toestemming voor dienst Complianz

Google Fonts

Marketing – max. 12 maanden

Toestemming voor dienst Google-fonts

Google reCAPTCHA

Marketing – max. 12 maanden

Toestemming voor dienst Google-recaptcha

Allerlei – max. 12 maanden

Functioneel – max. 12 maanden

Toestemming voor diverse diensten

7. Toestemming

Wanneer u onze Site voor het eerst bezoekt, tonen Wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op “Voorkeuren opslaan”, geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plugins te gebruiken die u in de pop-up hebt geselecteerd, zoals omschreven in dit Cookiebeleid. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze Site dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

7.1 Beheer uw instellingen voor toestemming

Functioneel Altijd actief

Statistieken Statistieken

Marketing Marketing

8. Cookies in-/uitschakelen en verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Of u stelt uw internetbrowser zodanig in dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op, onze Site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze Site.

9. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee zal gebeuren en hoe lang die worden bewaard.
 • Recht op inzage: U hebt recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die we van u verwerken.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en die in hun geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Contacteer ons om deze rechten te kunnen uitoefenen. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan dit Cookiebeleid. Hebt u een klacht over hoe Wij met uw gegevens omgaan, dan horen we dat graag van u, maar u hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Gegevensbeschermingsautoriteit).

In ons privacybeleid op de Site vind u meer informatie over hoe Delhaize met jouw persoonsgegevens omgaat.

10. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen over ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Delhaize Le Lion/De Leeuw NV
Brusselsesteenweg 347
1730 Asse
België
Website: https://www.wonderfood.be
Email: dataprotection@delhaize.be

Dit Cookiebeleid werd gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op 1 februari 2024.

Politique en matière de cookies

La présente politique en matière de cookies a été mise à jour pour la dernière fois le 1er février 2024 et s’applique aux citoyens et aux résidents permanents légaux de l’Espace économique européen et de la Suisse.

Qui est responsable du traitement de vos données ? 

 

Delhaize Le Lion / De Leeuw NV (ci-après dénommée ‘Nous’), située à Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, est le responsable du traitement des données tel que décrit dans la présente Politique en matière de cookies.

1. Introduction

Notre site web, https://www.wonderfood.be (ci-après : le «Site web ») utilise des cookies et d’autres technologies connexes (par simplification, toutes les technologies sont désignées par le terme « cookies »). Des cookies sont également placés par des tiers que nous avons engagés. Dans le document ci-dessous, Nous vous informons de l’utilisation des cookies sur notre Site web.

2. Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un petit fichier simple qui est envoyé avec les pages de ce Site web et stocké par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur ou autre appareil. Les informations qui y sont stockées peuvent être renvoyées à nos serveurs ou aux serveurs des tiers concernés lors d’une visite ultérieure.

3. Qu’est-ce qu’un script ?

Un script est un élément de code de programme qui est utilisé pour que notre site web fonctionne correctement et de manière interactive. Ce code est exécuté sur notre serveur ou sur votre appareil.

4. Qu’est-ce qu’une balise web ?

Une balise web (ou pixel tag) est un petit élément invisible de texte ou d’image sur un site web qui est utilisé pour surveiller le trafic sur un site web. Pour ce faire, diverses données vous concernant sont stockées à l’aide de balises invisibles.

5. Cookies

5.1 Cookies techniques ou fonctionnels

Certains cookies garantissent que certaines parties du site web fonctionnent correctement et que vos préférences d’utilisateur soient mémorisées. En plaçant des cookies fonctionnels, Nous facilitons votre visite sur notre Site web. Ainsi, vous n’avez pas besoin de saisir à plusieurs reprises les mêmes informations lorsque vous visitez notre Site web et, par exemple, les articles restent dans votre panier d’achat jusqu’à votre paiement. Nous pouvons placer ces cookies sans votre consentement.

5.2 Cookies statistiques

Nous utilisons des cookies statistiques pour optimiser l’expérience de nos utilisateurs sur le site web. Ces cookies statistiques Nous permettent d’obtenir des informations sur l’utilisation de notre site web. Nous demandons votre permission pour placer des cookies statistiques.

5.3 Cookies de marketing/suivi

Les cookies de marketing/suivi sont des cookies ou toute autre forme de stockage local, utilisés pour créer des profils d’utilisateurs afin d’afficher de la publicité ou de suivre l’utilisateur sur ce Site web ou sur plusieurs sites web à des fins de marketing similaires.

6. Cookies placés

Elementor

Fonctionnel, Statistiques (anonyme) – max. 12 mois

Consentement au service Elementor

WordPress

Fonctionnel – max. 12 mois

Consentement au service WordPress

Complianz

Fonctionnel – max. 12 mois

Consentement au service Complianz

Google Fonts

Marketing – max. 12 mois

Consentement au service Google Fonts

Google reCAPTCHA

Marketing – max. 12 mois

Consentement au service Google reCAPTCHA

Divers – max. 12 mois

Functionnel – max. 12 mois

Consentement au service Divers

7. Consentement

Lorsque vous visitez notre Site web pour la première fois, Nous affichons une fenêtre contextuelle contenant une explication sur les cookies. Une fois que vous avez cliqué sur « Enregistrer mes préférences », vous consentez à ce que Nous utilisions les catégories de cookies et de plug-ins que vous avez sélectionnées dans la fenêtre contextuelle, comme décrit dans la présente politique en matière de cookies. Vous pouvez désactiver l’utilisation des cookies via votre navigateur, mais veuillez noter que notre Site web pourrait ne plus fonctionner correctement.

7.1 Gérer vos paramètres de consentement

FonctionnelToujours activé

StatistiquesStatistiques

MarketingMarketing

8. Activation/désactivation et suppression des cookies

Vous pouvez utiliser votre navigateur Internet pour supprimer automatiquement ou manuellement les cookies. Vous pouvez également spécifier que certains cookies ne peuvent pas être utilisés. Vous pouvez également modifier les paramètres de votre navigateur Internet de manière à recevoir un message chaque fois qu’un cookie est placé. Pour plus d’informations sur ces options, veuillez-vous reporter aux instructions de la section d’aide de votre navigateur.

Veuillez noter que notre Site web peut ne pas fonctionner correctement si tous les cookies sont désactivés. Si vous supprimez les cookies dans votre navigateur, ils seront à nouveau placés après votre consentement lorsque vous visiterez à nouveau notre Site web.

9. Vos droits en matière de données à caractère personnel

Vous disposez des droits suivants en ce qui concerne vos données à caractère personnel :

 • Vous avez le droit de savoir pourquoi vos données à caractère personnel sont nécessaires, ce qu’il en adviendra et pendant combien de temps elles seront conservées.
 • Droit d’accès : vous avez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel que nous connaissons.
 • Droit de rectification : vous avez le droit de compléter, de corriger, de faire supprimer ou de bloquer vos données à caractère personnel quand vous le souhaitez.
 • Si vous nous donnez votre consentement pour traiter vos données, vous avez le droit de révoquer ce consentement et de faire effacer vos données à caractère personnel.
 • Droit de transférer vos données : vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’ensemble de vos données à caractère personnel et de les transférer dans leur intégralité à un autre responsable du traitement.
 • Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données. Nous nous y conformons, à moins qu’il n’existe des motifs justifiés pour le traitement.

Pour exercer ces droits, veuillez Nous contacter. Veuillez-vous référer aux coordonnées figurant au bas de la présente politique en matière de cookies. Si vous avez une plainte concernant la manière dont Nous traitons vos données, Nous aimerions en être informés, mais vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle (l’Autorité de protection des données).

Vous trouverez plus d’informations sur la manière dont Delhaize traite vos données personnelles dans notre politique de confidentialité sur le Site web.

10. Coordonnées

Pour toute question et/ou commentaire concernant notre politique en matière de cookies et la présente déclaration, veuillez Nous contacter en utilisant les coordonnées suivantes :

Delhaize Le Lion/De Leeuw SA
Brusselsesteenweg 347
1730 Asse
Belgique
Site web : https://www.wonderfood.be
E-mail : dataprotection@delhaize.be

Cette politique en matière de cookies a été synchronisée avec cookiedatabase.org le 1er février 2024.

contact us