Algemene voorwaarden Wonderfood by Delhaize

file_1707244951106


DOOR TE KLIKKEN OP "IK ACCEPTEER DE VOORWAARDEN", ERKENNEN BEZOEKERS DE VOORWAARDEN GELEZEN EN BEGREPEN TE HEBBEN EN STEMMEN ZE ERMEE IN HIERTOE GEBONDEN TE ZIJN. BEZOEKERS DIE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN NIET VOLLEDIG EN

ONVOORWAARDELIJK AANVAARDEN, KUNNEN DE AANKOOP VAN DE TICKETS NIET VOLTOOIEN EN KRIJGEN GEEN TOEGANG TOT HET EVENEMENT


Algemeen


De organisator van Wonderfood by Delhaize (hierna het ‘Evenement’) is Delhaize Le Lion/De Leeuw NV, Brusselsesteenweg 347, 1730 ASSE (hierna de ‘Organisator’).


Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het Evenement en de aankoop van tickets in het kader van dit Evenement. Door deel te nemen aan het Evenement of de aankoop van tickets verklaart de bezoeker van het Evenement en/of de koper/houder van de tickets (hierna de 'Klant', 'u' of ‘uw’) zich uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden. Het aankopen en gebruiken van de tickets voor dit Evenement, aangekocht via Ticketlive (beheerd door Brussels Expo) houdt de aanvaarding in van de voorwaarden van Brussels Expo, zoals vermeld op de website https://wonderfood-adventure.ticketlive.be/, dewelke in samenhang moeten worden gelezen met deze Voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van Brussels Expo en deze Voorwaarden zullen de algemene voorwaarden van Brussels Expo van toepassing zijn.


De Organisator houdt zich het recht voor de Voorwaarden op elk moment te wijzigen.


Informatie


De website van het Evenement en alle informatie of ander materiaal die het bevat, worden “onveranderd” en "naargelang de beschikbaarheid ervan" ter beschikking gesteld. Wanneer je vertrouwt op informatie of andere elementen op deze site, doe je dit volledig op eigen risico en ga je ermee akkoord dat alle garanties, voorwaarden en verbintenissen, expliciet of impliciet, die voortvloeien uit het gemeen recht, de wetgeving, enig commercieel gebruik, of andere, zijn uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.


Het betreffende Evenement, de tickets en andere producten of diensten van dit Evenement kunnen informatie bevatten van derden zoals sponsors, partners en leveranciers, alsook verwijzingen bevatten naar websites, sociale media en andere producten en diensten van derden. De Organisator controleert de inhoud van die websites, sociale media en andere producten en diensten van derden niet en kan derhalve ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Bovendien impliceert een verwijzing naar of opname van informatie van derden ook niet dat de Organisator akkoord gaat met zulke inhoud.

Aankoopvoorwaarden


De aankoop van tickets is voorbehouden voor rechtspersonen en natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn om een overeenkomst te sluiten of die, in voorkomend geval, de nodige toestemming(en) hebben gekregen van hun ouders of voogd (of een andere persoon die het ouderlijke gezag uitoefent). De

Klant moet een datum en tijdslot selecteren. Nadien duidt de Klant het juiste ticket (volwassene of kind t.e.m. 12 jaar) en het juiste aantal aan. Tenslotte vult de Klant diens gegevens in, waarbij een aantal velden verplicht zijn en dienen zowel deze Voorwaarden, als de algemene voorwaarden van Brussels Expo te worden aanvaard. De Klant geeft toestemming tot het verwerken van diens persoonsgegevens door het invullen van het registratieformulier in stap 3 en kan daartoe de privacyverklaring van de Organisator en Brussels Expo raadplegen voor meer informatie rond de verwerking van diens persoonsgegevens. De privacyverklaring van de Organisator fungeert als aanvulling op deze Voorwaarden.


Tijdens de laatste stap volgt een samenvatting van de aangeduide tickets en kan de betaling door de Klant worden uitgevoerd via Bancontact/Payconiq, Kredietkaart (Visa, Mastercard, Maestro) of via iDeal. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik dat het bestelproces bij stap 1 wordt opgestart en dit voor een periode van 10 minuten, waarbinnen de aankoop dient te worden voltooid. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie en desbetreffende ticket(s) worden geannuleerd indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn van 10 minuten is gebeurd. Deze termijn zal strikt toegepast worden.


Identiteitscontrole van de tickethouder door de Organisator of de officiële ticketverdeler Brussels Expo is mogelijk.


Voor de aankoop van een ticket voor het Evenement geldt geen herroepingsrecht of recht van afstand. U kan niet afzien van de aankoop. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in de algemene voorwaarden van Brussels Expo.


De tickets worden per e-mail verstuurd naar het adres opgegeven in de inschrijvingsprocedure. Het is dan ook belangrijk dat een correct en actueel emailadres door u wordt opgegeven.

Toegangsvoorwaarden

Ieder ticket is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden zonder onze voorafgaande toestemming. Overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, is ten stelligste verboden: (1) de regelmatige doorverkoop van tickets, (2) de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, (3) de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, (4) de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, (5) de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop, en (6) de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. Overtredingen van deze wetsbepalingen zijn onderworpen aan strafrechtelijke en burgerrechtelijke sancties. De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door een overtreding op deze wetsbepaling met betrekking tot het betreffende ticket.


Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, hoeft een ticket niet te worden afgedrukt. Bij het binnengaan wordt elk ticket gescand aan de hand van een unieke QR-code. Bij gebreke aan een ticket zal u het Evenement niet kunnen betreden. Enkel de eerste aanbieder van het ticket zal toegang krijgen tot

het Evenement. Bij het vertonen van een reeds gescand ticket, zal de toegang tot het Evenement worden geweigerd.


Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken, is het ticket voorzien van een unieke QR-code die aan de ingang gescand wordt. Het ticket is niet geldig zonder deze QR-code. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van de QR-code zal de onbruikbaarheid van het ticket tot gevolg hebben.


Er worden tijdens het Evenement foto’s of videoreportages gemaakt, waarop u mogelijks zichtbaar bent afgebeeld. Met uitzondering van de toevallige opname waarin u onherkenbaar in beeld zou zijn, kan u uw toestemming verlenen of weigeren om foto’s of film’s/video’s van u te (laten) maken (in het kader van het recht op afbeelding). Er wordt ook een bijkomende toestemming worden gevraagd wat betreft de publicatie van deze foto’s/video’s op de interne en externe communicatiekanalen van de Organisator. U erkent en aanvaardt tevens dat er bewakingscamera’s aanwezig zullen zijn die u mogelijks kunnen opnemen en waarvan de beelden om veiligheidsredenen kunnen bekeken worden en gebruikt worden door de bevoegde instanties ingeval van incidenten, fraude of diefstal.


De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegestane leeftijd of toestemming te controleren en, indien nodig, zoals ook bij uw ongepast gedrag of het nalaten van zwerfvuil, de toegang tot het Evenement te weigeren/te beëindigen. Als gepast gedrag wordt aanzien: gedrag dat te allen tijde beleefd, hoffelijk en loyaal ten aanzien van medewerkers van het Evenement, personeel van de Organisator, veiligheidsverantwoordelijken, of elke andere bezoeker van het Evenement is. U zal zich onthouden van elke handeling, opmerking, actie, gebaar of commentaar die/dat als gewelddadig of anderzijds ongepast zou kunnen beschouwd worden. U zal tevens de nodige inspanningen leveren om geen zwerfvuil in en rond het Evenement achter te laten en deze in de daartoe voorziene vuilbakken te deponeren.

Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toe te wijzen is aan een oorzaak waarop de Organisator geen controle kan uitoefenen (overmacht), inclusief maar niet beperkt tot, (i) acties van derden zoals onderbrekingen, wijzigingen, stopzettingen, afgelastingen of enige andere maatregel die aan de Organisator van het Evenement opgelegd wordt door o.m. Brussels Expo of publieke instanties (bv. ter bescherming van de openbare orde of veiligheid of de volksgezondheid,), (ii) terrorisme (-dreiging), acties van hackers en leveranciers, (iii) rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, piraterij, arrestaties, stakingen van personeel, lock-out, (iv) brand, ontploffing, storm, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, en (v) mechanische defecten, defecten in de software aangeleverd door derden, storingen of problemen met openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van internet, elektriciteit en telecommunicatie), gebrek aan of onmogelijkheid om voldoende bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport.


De Organisator kan derhalve ook niet verantwoordelijk, aansprakelijk of verplicht gehouden worden om een ticket geheel of gedeeltelijk terug te betalen in dergelijke gevallen.


Ook in het geval van specifieke maatregelen ten aanzien van individuele personen genomen ter naleving van deze Voorwaarden (bv. wegens niet naleven van de leeftijdsvoorwaarden, toegangsvoorwaarden,

maatregelen van openbare orde, ...) kan de Organisator niet aansprakelijk worden gehouden enige schade te vergoeden. Indien de Organisator, niettegenstaande deze Voorwaarden, beslist om tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dan wel verplicht wordt tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zal deze terugbetaling geschieden voor de ticketprijs exclusief service/administratie/verzendings- en/of betalingskosten.


De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, beschadiging, namaak, duplicatie of andere oorzaken van ongeldigheid of onbruikbaarheid (zie onder hoofdstuk “Toegangsvoorwaarden”) van een ticket.


Vanwege de aard van het internet en om andere redenen kunnen wij niet garanderen dat de website wondefood.be of de daaraan verbonden of gelinkte websites (hierna “Websites”) altijd beschikbaar zijn voor de gebruikers. Je moet er eveneens voor zorgen dat je bij het gebruik van het internet over voldoende bescherming beschikt tegen virussen/malware en andere veiligheidsparameters.


Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit, voor zover toegestaan door de wet, voor enig verlies of schade die het gevolg is van of voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de Websites of het gebruik of het consulteren van de inhoud of het materiaal beschikbaar hierop.


Indien en voor zover de Organisator op welke grond ook toch aansprakelijk zouden gesteld worden voor enige schade in hoofde van de koper van een ticket, de overdrager van een ticket, de houder van het ticket en/of een bezoeker van het Evenement, zal deze aansprakelijk te allen tijde en niettegenstaande enig andersluidend beding beperkt zijn tot de rechtstreekse schade. De koper, de overdrager en de houder van het ticket en de bezoeker van het Evenement gaan ermee akkoord dat zij desgevallend enkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de directe schade die zij geleden hebben. Iedere indirecte schade of gevolgschade wordt hierbij uitgesloten.


Klachten of betwistingen dienen te worden verstuurd aan Delhaize binnen de vijf dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt en dit per email naar X.

VARIA

De rechten voortvloeiende uit deze Voorwaarden kunnen zo vaak als nodig worden uitgeoefend en zijn cumulatief en sluiten de rechten en remedies die door de wet worden geboden niet uit, tenzij specifiek uitgesloten. Er kan alleen schriftelijk en specifiek van worden afgezien. Falen of vertraging bij de uitoefening door de Organisator van een recht krachtens deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig ander recht of rechtsmiddel krachtens deze Voorwaarden.


Indien (een deel van) een bepaling van de Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, zal de rest van de Voorwaarden van kracht blijven in de mate dat, rekening houdende met de inhoud en het doel van de Voorwaarden, de rest niet onlosmakelijk verbonden is met, en daarom onscheidbaar is van, de nietige of de niet-afdwingbare bepaling (of deel daarvan). De getroffen (delen van een) bepaling worden geacht automatisch te worden vervangen door die geldige en afdwingbare bepaling(en) die de oorspronkelijke bedoeling van de Organisator het dichtst benadert (benaderen).


Deze Voorwaarden, alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische

wetgeving. De Organisator streeft ernaar geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan, op een minnelijke manier op te lossen. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot (de uitvoering of geldigheid van) deze Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Brussel.


Bij vragen of bezorgdheden, kan u steeds contact opnemen met ticket@ticketlive.be

Neem contact met ons op